Негізгі Балалардың бос уақыты 6-15 жастағы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланушылардың ішіндегі балалардың үлесі
Балалардың бос уақыты
6-15 жастағы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланушылардың ішіндегі балалардың үлесі
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

6-15 жастағы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланушылардың ішіндегі балалардың үлесі

Доля детей в возрасте 6-15 лет - пользователей информационно-коммуникационными, в процентах - Гистограмма
Доля детей пользователей информационно-коммуникационными технологиями в возрасте 6-10 лет в 2018 году - Гистограмма
Доля детей пользователей информационно-коммуникационными технологиями в возрасте 11-15 лет в 2018 году - Гистограмма
Доля детей пользователей мобильным телефоном в возрасте 6-15 лет по типу местности за 2018 год - Круговая

АКТ-ға қолжетімділік, әйелдер мен ерлердің құқықтық мүмкіндігін кеңейту, әсіресе білім алу, біліктілігін жоғарлату, жұмыспен қамту, жаңа бизнесті ашу және экономикалық әлеуетті жоғарлату үшін маңызды ресурс болып табылады. АТК-ға қолжетімділікке 2 көрсеткіш кіреді:

  1. 6-74 жастағы халықтың жалпы санынан Интернет желісін пайдаланушылардың жынысы бойынша бөліністегі үлесі;
  2. Ұтқыр телефондарға жынысы бойынша бөліністегі қолжетімділік.

6-74 жастағы халықтың жалпы санынан Интернет желісін пайдаланушылардың үлесі 6-74 жастағы Интернетті пайдаланушылар санының 100-ге көбейтілген 6-74 жастағы халықтың орташа санына қатынасы ретінде анықталады.

Частота использования интернета детьми в возрасте 6-15 лет в 2018 году - Круговая

Интернет желісіне компьютер, ұтқыр телефон, ойын консолдары, сандық теледидарды қоса алғанда кез келген құрылғылар арқылы есепті кезеңде кем дегенде 1 рет және кез келген жерде (жұмыста, үйде, қоғамдық орындарда және өндірісте) қосылған тұлға интернетті пайдаланушы болып саналады.

Частота использования компьютера детьми в возрасте 6-15 лет в 2018 году - Круговая

Ұтқыр телефондарға қолжетімділік ұтқыр байланысты қолданатындардың санының пайызбен көрсетілген халықтың жалпы санына қатынасы арқылы анықталады. Ұтқыр кең жолақты қосылыс (ұтқыр байланыс) деп телекоммуникацияның, бұл ретте дауыс, мәтіндік және графикалық ақпарат белгілі бір орынға немесе аумаққа бекітілмеген абоненттік сымсыз терминалдарға берілетін түрі ұғынылады.

6-15 жастағы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланушылардың ішіндегі балалардың үлесі

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Компьютерді пайдаланушылар,барлығы 50,0 52,8 60,5 65,3 73,8 76,9 80,8 86,4 89,5 90,5
   оның ішінде:                  
қалалық жерде тұратындар 52,4 55,6 65,3 68,7 77,0 78,2 83,7 88,7 92,1 91,6
ауылдық жерде тұратындар 47,8 50,0 55,5 61,7 70,3 75,4 77,5 83,6 86,3 88,9
оның ішінде:                  
ұлдар 51,7 61,0 66,6 71,0 77,9 81,1 86,1 89,7 90,2
қыздар 54,0 59,9 63,9 69,7 75,8 80,6 86,6 89,2 90,7
Ғаламтор пайдаланушылар, барлығы 42,5 43,6 53,1 62,1 67,9 72,9 75,0 85,3 91,5 92,2
   оның ішінде:                  
қалалық жерде тұратындар 47,5 48,1 60,5 67,3 67,4 75,7 78,0 87,4 93,8 94,8
ауылдық жерде тұратындар 37,9 39,1 45,5 56,6 68,3 69,8 71,5 82,7 88,6 88,8
оның ішінде:                  
ұлдар 41,3 42,7 53,7 63,5 64,9 73,4 75,0 85,9 91,7 91,2
қыздар 43,8 44,6 52,4 60,7 63,0 72,5 75,0 84,7 91,1 93,3
Навигация